logo
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.
+387648592568
info@elatedthemes.com
Eighth Avenue 487, New York
Search
 

Regulamin

Stadnina rajd

Regulamin

REGULAMIN JAZDY KONNEJ W STADNINIE KONI RAJD 

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie SK RAJD zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów BHP i PPOŻ oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi. 
 2. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni i budynków Stadniny z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie stadniny. Palić można jedynie na wyznaczonych do tego miejscach.  
 3. Każda osoba przebywająca na terenie Stadniny zobowiązana jest do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa.  
 4. Na terenie SK RAJD obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania pod jego wpływem. 
 5. Na terenie ośrodka uprzejmie prosimy rodziców o pilnowanie dzieci, aby nie biegały i nie krzyczały w pobliży ujeżdżalni i budynków stajni. Stwarza to ryzyko spłoszenia się konia i narażenia zdrowia i życia jeźdźców, pracowników stadniny i gości. 
 6. Ośrodek zapewnia opiekę wyłącznie na czas trwania zajęć jeździeckich. Przywożenie dzieci wcześniej bądź pozostawianie ich po zajęciach odbywa się wyłącznie na ryzyko rodzica. Osoby przebywające na terenie ośrodka, a nie korzystające z zajęć (rodzina, koleżeństwo, rodzice) nie podlegają opiece pracowników. Zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Instruktorzy/ pracownicy ośrodka nie będą czekać na odbiór dzieci po zamknięciu ośrodka.  
 7. Zajęcia prowadzone przez SK RAJD mają charakter REKREACYJNY. 
 8. Stadnina oferuje kaski jeździeckie dostępne w różnych rozmiarach dla naszych klientów. Reszta ubioru jeździeckiego jest w gestii klienta. 
 9. Na wszystkie jazdy poza oprowadzankami obowiązkowy ubiór to długie, wygodne spodnie oraz pełne obuwie umożliwiające bezpieczną jazdę! W razie braku odpowiedniego ubioru osoba nie zostanie dopuszczona do zajęć. 
 10. Na wyjazdy w teren zabieramy TYLKO osoby potrafiące jeździć konno w stopniu zaawansowanym. Wymagamy umiejętności powodowania koniem w trzech podstawowych chodach. Osoby nie potrafiące galopować nie zostaną dopuszczone do wyjazdów w teren. Są to wymogi ze względów bezpieczeństwa z racji na trudny, górzysty teren. 
 11. Na terenie ośrodka obowiązuje ZAKAZ dokarmiania koni. Poczęstunek w formie marchewki, pietruszki czy jabłka można zostawić pracownikom stadniny. Po odbytej jeździe można nagrodzić konie wyżej wymienionymi produktami jedynie po konsultacji z instruktorem. 
 12. W razie chęci rezygnacji z zajęć jeździeckich prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami stadniny. 
 13. Na terenie stadniny obowiązuje płatność TYLKO gotówką. 
 14. Na zajęcia jazdy konnej umawiamy się z MINIMUM jednodniowym wyprzedzeniem.  
 15. Na umówione zajęcia przychodzimy min. 20 min przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 
 16.  Na nieobecnych czekamy max. 15 min po planowym rozpoczęciu zajęć, po tym czasie zajęcia przepadają. Jeśli chodzi o spóźnienia to zajęcia będą skracane o czas spóźnienia, a opłata jest za całość planowych zajęć. 
 17. Wypuszczanie koni oraz jazdy konne mogą odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności instruktora.  
 18. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.  
 19. W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczeń bądź urządzeń stadniny sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.  
 20. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia sprzętu jeździeckiego nie wynikające z jego normalnego użytkowania (sprzęt który spadł, wodze lub ogłowie urwane przez konia wskutek nieuwagi jeźdźca, źle założone owijki lub ochraniacze które zerwały się lub zgubiły podczas zajęć, itp.) będą naprawiane, czyszczone lub odkupione na koszt jeźdźca.  
 21. Należy używać sprzętu tylko przeznaczonego dla danego konia lub za zgodą instruktora własnego sprzętu. 
 22. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne należy wykonywać w miejscu wyznaczonym przez instruktora z zachowaniem należytej ostrożności.  
 23. Surowo zabrania się samodzielnego przycinania grzywy, ogona, włosów na pęcinach, wibrysów, itp.!  
 24. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie, osób obcych i koni. 
 25. O wyborze konia i formie jazdy decyduje INSTRUKTOR. 
 26. Na zajęcia jazdy konnej na lonży dopuszczone są dzieci od 8 roku życia! 
 27. Na zajęcia hipoterapii wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach hipoterapii oraz informacje o wszystkich schorzeniach dziecka.  
 28. Surowo zabrania się samodzielnego korzystania z wyposażenia placów do jazdy konnej: drągi, stojaki do przeszkód, cavaletti, oznaczenia placu, pachołki, schodki, itp.  
 29. Dozwolona jest obecność rodziców, opiekunów lub innych osób postronnych podczas zajęć jeździeckich w miejscach dla nich przeznaczonych. Jeśli zajęcia odbywają się na placu zewnętrznym: na ławeczkach koło placu, a na hali krytej w zabezpieczonych narożnikach. Zabrania się natomiast głośnych rozmów, komentowania i rozpraszania jeźdźców. W razie nie dostosowania instruktor prowadzący zajęcia ma prawo wyprosić takie osoby z terenu stadniny. Zajęcia jazdy konnej są dużym wysiłkiem zarówno fizycznym jak i psychicznym, dodatkowe uwagi nie pomagają w nauce. 
 30. Zabrania się wchodzenia osób postronnych na plac do jazdy konnej i halę krytą podczas trwania zajęć.
 31. W razie niesubordynacji jeźdźca podczas zajęć jeździeckich, notorycznego przeszkadzania, nieuwagi, krzywdzenia konia (kopanie, szarpanie za pysk, bicie, krzyk, itp.), nie stosowania się do powszechnych zasad jazdy konnej na placu oraz w terenie instruktor ma prawo odmówić zorganizowania zajęć lub natychmiast przerwać zajęcia. Jeździec wnosi wtedy pełną opłatę za zajęcia.  
 32. Przed wejściem na halę krytą krzyknij „UWAGA” i zaczekaj na odpowiedź instruktora lub osoby prowadzącej zajęcia jazdy konnej.
 33. Po skończonej jeździe i konsultacji z instruktorem konia należy rozsiodłać, wyczyścić kopyta, umyć wędzidło i odłożyć sprzęt na przypisane mu miejsce. Za porzucanie sprzętu i robienie bałaganu w stajni i siodlarni grozi kara 20zł za każdorazowe porzucenie sprzętu! 
 34. W związku z tym iż jeździectwo jest sportem z grupy podwyższonego ryzyka, zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia! 
 35. W celu umówienia się na jazdę konną należy kontaktować się telefonicznie lub osobiście z instruktorem. 
 36. Wszelkie zażalenia, sugestie, nieścisłości należy zgłaszać do instruktora.  
 37. KAŻDA OSOBA UMAWIAJĄCA SIĘ NA ZAJĘCIA JAZDY KONNEJ/ TRENINGI W STADNINIE KONI RAJD JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZA ŻE ZAPOZNAŁA SIĘ Z POWYŻSZYM REGULAMINEM I GO W PEŁNI AKCEPTUJE! 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW  ZAJĘĆ JEŹDZIECKICH W STADNINIE KONI RAJD ZWANY DALEJ „REGULAMINEM” 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady zakupu i korzystania z Karnetów oferowanych Stadninę Koni RAJD z siedzibą w Jaworkach, ul. Biała Woda 12A. 

DEFINICJE 

 1. Używanym w niniejszym Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące brzmienie:
 2. a) „Karnet” – imienna karta legitymująca, upoważniająca do skorzystania z zajęć jeździeckich organizowanych przez Stadninę Koni RAJD w Jaworkach przez czas określony (podany na karnecie),
 3. b) „Posiadacz karnetu” – osoba, na którą został wydany Karnet, której dane widnieją na Karnecie.
 4. c) “Stadnina Koni RAJD” – Stadnina Koni RAJD, organizator zajęć jeździeckich
 5. d) “Instruktor Jazdy konnej” – Pracownik Stadniny Koni RAJD posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć jeździeckich

SPRZEDAŻ KARNETÓW  

 1. Sprzedaż Karnetów odbywa się u pracowników Stadniny Koni RAJD, znajdującej się w siedzibie firmy, przy ul. Biała Woda 12A 34-460 Jaworki,

według cen wskazanych w aktualnie obowiązującym cenniku. Cennik dostępny jest na stronie: www.stadninarajd.pl 

 1. Zapłaty za Karnet można dokonać gotówką u pracownika Stadniny, po wcześniejszym kontakcie z instruktorem jazdy konnej, potwierdzającym dostępność miejsc.
 2. Zakupiony lub niewykorzystany karnet nie podlega wymianie na gotówkę.
 3. Przy zakupie Karnetu nie stosuje się innych promocji, aktualnie obowiązujących w Stadninie Koni RAJD.
 4. Karnety wydawane są na czas określony w karnecie, co jest równoznaczne z możliwością udziału w 10 zajęciach.
 5. Posiadacz Karnetu jest uprawniony do korzystania z zajęć jeździeckich w konkretnych dniach i godzinach ustalonych wcześniej, wg przynależności do grup oraz grafiku zajęć.
 6. Zakupiony Karnet po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
 7. Karnet upoważnia do korzystania z usług tylko nim objętych. W przypadku chęci skorzystania z usługi nieobjętej Karnetem należy dokonać zapłaty za usługę zgodnie z obowiązującym w Stadninie Koni RAJD cennikiem usług.

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETU  

 1. Z Karnetu może korzystać wyłącznie osoba, która wskazana jest na Karnecie, jako jego posiadacz.
 2. Przy wejściu na zajęcia należy okazać Karnet pracownikowi Stadniny lub osobie prowadzącej zajęcia. Pracownik Stadniny jest uprawniony do zażądania okazania dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych posiadacza Karnetu.
 3. Pracownik Stadniny lub osoba prowadząca zajęcia po każdych zajęciach oznacza na karnecie udział w zajęciach za pomocą specjalnego hologramu lub pieczątki.
 4. Wypełnienie wszystkich pól w karnecie hologramami lub pieczątkami jest równoznaczne z jego wykorzystaniem.
 5. Na Karnecie określony jest termin jego ważności.
 6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach prowadzonych w grupach, w przypadku spóźnienia na zajęcia, Stadnina nie gwarantuje miejsca w grupie i możliwości uczestnictwa w zajęciach.
 7. W przypadku nieobecności na zajęciach, nie ma możliwości skorzystania z zajęć w późniejszym terminie i zajęcia nie przechodzą na następny tydzień.
 8. W przypadkach nagłej nieobecności dziecka (np. z powodu choroby) zajęcia w danym terminie przepadają, nie możliwości zmiany terminu jednak nie przepadają zajęcia na karnecie.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!